SOGEP PROJESİ 2021 -NİTELİKLİ EĞİTİMLE NİTELİKLİ İSTİHDAM

SOGEP PROJESİ 2021 -NİTELİKLİ EĞİTİMLE NİTELİKLİ İSTİHDAM

Projenin Genel Amacı

Bölgesel, yerel ve sektörel işgücü dinamikleri dikkate alınarak, başta kadın ve gençler olmak üzere tüm kesimlerine yaraşır iş fırsatlarının sunulduğu, işgücünün niteliğinin yükseltilip etkin kullanıldığı, toplumsal cinsiyet eşitliği ile iş sağlığı ve güvenliği şartlarının iyileştirildiği ve güvenceli esneklik yaklaşımının benimsendiği bir işgücü piyasasının oluşturulması; dezavantajlı vatandaşların dezavantajlarını avantaja çevirerek kadın, genç ve engelli işsizliğinin azaltılması, ildeki ve bölgedeki ihtiyaçlara uygun alanlarda nitelikli ve üretken beşer sermayenin geliştirilmesine olanak sağlanması ve mesleki bilgi ve becerilerin geliştirilmesine imkan oluşturulması temel amaçtır. Böylece; ilimizdeki yerel dinamikleri harekete geçirerek yoksulluk, göç ve kentleşmeden kaynaklanan sosyal sorunları gidermek, değişen sosyal yapının ortaya çıkardığı ihtiyaçlara karşılık vermek, toplumun dezavantajlı kesimlerinin ekonomik ve sosyal hayata daha aktif katılmalarını sağlamak, istihdam edilebilirliği artırmak, sosyal içermeyi, sosyal girişimciliği desteklemek ve yaygınlaştırmaktır. Yukarıda sayılı bu hedeflerle birlikte ülke ekonomisine pozitif katkı sunulması amaçlanmaktadır.

Projenin Özel Amacı

Günümüz bilgi çağı her alanda sürekli değişimi içermektedir. Bu değişimi içselleştirmek için nitelikli işgücüne ihtiyaç vardır. Dünya ekonomisinde güç dengelerini rekabet gücü avantajı belirler. Rekabet gücünün önemli bir bileşeni de nitelikli istihdamdır. İyi eğitilmiş işgücü kalitenin ve verimliliğin artmasını sağlar. Bu nedenle firmalar mesleki ve teknik bilgileri gelişmiş nitelikli işgücüne ihtiyaç duymaktadır. İlimizde gerek sanayi gerekse hizmet sektöründe en çok gereksinim duyulan Tekstil-Konfeksiyon, Elektrik-Elektronik, Makine-Metal ve Mobilya-Dekorasyon alanlarında 4 adet istihdam garantili meslek edindirme kurs merkezinin oluşturulması ve bu alanlarda toplamda 960 kadın, genç ve engelli kişiye teorik ve uygulamalı mesleki eğitimlerin verilmesinin akabinde eğitime katılanlarının istihdam edilmesi, kamu-özel sektör işbirliğinin geliştirilmesi, sanayicinin ihtiyaç duyduğu nitelikli işgücünün yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu proje ile özellikle son yıllarda ilimizde kurulan çok sayıda tekstil işletmesi için vasıflı ve nitelikli işgücü kaynağının yaratılması sağlanacaktır. Böylece ilimizin kronik problemi olan işsizliğin azaltılması sağlanacak bununla beraber il dışına göçün önüne geçilecektir.

Geliştirmeyi Planladığı Müdahaleler ya da Yetenekler

Modern toplumların en önemli sorunlarından biri istihdam edilemeyen özellikle kadın, genç ve engelli bireylerin, ekonomik ve sosyal aktivitelerin dışında kalmasıdır. İşsizlik bu kesimlerde, sosyalleşme sürecini bozar, sosyal kimlik ve statü beklentisinin gerçekleşmemesi, sosyokültürel dünyasını olumsuz etkiler. Mali bağımsızlığını elde edemeyen bu bireyler, ailesine bağımlı olacağından gelecek planları olumsuz etkilenir ve bu başarısızlık nedeniyle toplumdan uzaklaşır. Bu uzaklaşmışlık onları, toplu suçlar, çeteler yada toplum dışı topluluklara itebilir. Gelişmekte olan bir ülke olan Türkiye de benzer sorunlarla karşı karşıyadır. Bu bireylerin işgücüne katılımını sürdürülebilir kalkınmanın en önemli parçalarından biri olarak kabul etmekle beraber, ülkemizde kadın,genç ve engelli istihdamının istenen düzeyde olduğu söylenemez. Batman ilinin yer aldığı Güneydoğu Anadolu bölgesi de işgücüne katılımın en az olduğu bölgedir. Bu verilerin ışığında bu bölge ve özelde Batman ili için istihdam olanağı sağlayacak politika ve projelerin oldukça önemli olduğu söylenebilir. Nitekim ülkemizin ulusal ölçekteki plan ve programlar ile Ajansın Bölge Kalkınma Planları bu gruptaki kişilerin niteliklerin arttırılarak istihdamlarının ve sosyal adaptasyonlarının sağlanmasını öncelikli hedef olarak temel almakta, bunu stratejik hedef olarak belirleyerek tedbirler uygulamakta ve bölgesel eşitsizliklerin giderilmesini zaruri kılmaktadır. Ancak; bugüne kadar istenilen düzeye gelindiği söylenemez. İlimizin sosyo ekonomik mevcut durumu da bunu bütün yönleriyle göz önüne sermektedir. Ülkenin genç nüfus sayısı açısından yoğunluğu en fazla olan illerinden olan Batman da, gençlerin eğitimsizlik,işsizlik,sosyo-kültürel hayata katılamama gibi önemli sorunlarla boğuştuğu; özellikle eğitimsiz ve işsiz gençlerin mevsimlik işler yada nitelik gerektirmeyen işlerde çalışmak üzere yatay bir hareketlilik yarattığı gözlenmektedir. İstihdam olanaklarının kıtlığı yanında bu durumun temel nedenlerinden biri de gençlerin niteliksiz ve eğitimsiz oluşudur. Bu projemiz ile ilimiz sanayi sektörünün teknoloji yoğunluklu bir sektöre dönüştürülebilmesi noktasında gerek sanayi ve gerekse hizmet sektöründe en çok gereksinim duyulan Tekstil-Konfeksiyon, Elektrik-Elektronik, Makina-Metal ve Mobilya-Dekorasyon alanlarında 4 adet istihdam garantili meslek edindirme kurs merkezinin oluşturulması ile 960 kişiye teorik ve uygulamalı mesleki eğitimlerin verilmesi ve akabinde eğitime katılanlarının istihdam edilmesi