Batman Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Sanayi Bölgesi Fizibilite Çalışması Projesi

Batman Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Sanayi Bölgesi Fizibilite Çalışması Projesi

Bu projenin özel amacı ise On birinci Kalkınma Planı ve Devletimizin 2023 hedefleri doğrultusunda, Batman Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Sanayi Bölgesi Kurulmasına yönelik proje fizibilitesinin hazırlanarak yatırımın olabilirliği konusunda paydaşların bilgilendirilmesi, proje ile ilgili bir alt yapının oluşturulması ve projenin uygulanma aşamasında yapılacak yatırımların yol haritasını oluşturmak ve gerçekleştirilmesi yönünde öngörülerde bulunmaktır. Batman ili gerek nüfus yapısı gerekse tarıma elverişli arazi yapısı ile tam anlamıyla bir tarım şehri olmasına rağmen ilimizdeki mevcut insan kaynağı ve diğer faktörler yeterince kullanılamamakta, üretim faktörleri atıl kalmaktadır. Bu nedenle ilimizde kurulması planlanan Tarım Dayalı Besi İhtisas Organize Sanayi Bölgelerinin hem ilimizin en büyük problemlerinden biri olan işsizliği azaltması hemde halihazırda atıl durumda olan tarım arazilerinin ekonomik değer yaratması beklenmektedir. Bu nedenle Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Sanayi Bölgesi fizibilite çalışmasını yapılması, ilimize yapılması planlanan bu yatırımın beklenildiği gibi kar ve fayda yaratıp yaratmayacağı açığa çıkaracaktır. Öte yandan bu proje ile; -Besicilik ile uğraşan firmaların verimliliğinin arttırılarak, kaliteli ürün üretimi, dış pazarlara erişim ve rekabet düzeyinin güçlendirilmesi, firmaların yönetim yapılarının etkin bir şekle getirilmesi ve mevcut kredi, teşvik olanaklarına erişimi gibi hususlarda firmalara destek olucu faaliyetlerin tek elden ve organize bir şekilde yürütülmesi sağlanacak – Besicilik ile ilgili bir çok faaliyetin yoğun bir şekilde bir arada bulunmasından doğacak ölçek ekonomileri ile maliyet avantajı sağlanacak – Besicilik sektöründeki yeni yatırım olanaklarının ve katma değer yaratan yatırım alanlarının oluşturulması sağlanarak bölgemiz bir cazibe merkezi haline getirilecektir. -Öte yandan Batman TDİBOSB için önemli bir girdi olan yemin Batman ili çevresinde bulunan alanlarda üretimi özendirilerek, bölgenin bu konudaki üretim potansiyelinin hayata geçirilmesi ile besicilik için önemli bir maliyet avantajı sağlanacaktır.Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanan On Birinci Kalkınma planında 2019-2023 Öncelikli Gelişme Alanları Bölümünde yer alan Tarım için belirlenen amaç aşağıdaki gibidir: Çevresel, sosyal ve ekonomik olarak sürdürülebilir, ülke insanının yeterli ve dengeli beslenmesinin yanı sıra arz talep dengesini gözeten üretim yapısıyla uluslararası rekabet gücünü artırmış, ileri teknolojiye dayalı, altyapı sorunlarını çözmüş, örgütlülüğü ve verimliliği yüksek, etkin bir tarım sektörünün oluşturulması temel amaçtır. Bu amaç doğrultusunda kurulması planlanan Batman Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Sanayi Bölgesi içerisinde yer alacak olan açık besi çiftliği, kesimhane ve et entegre tesisleri, her alanda rekabetçiliği ve verimlilik artışını sağlamaya odaklanan On Birinci Kalkınma Planının benimsediği; Plan, istikrarlı ve güçlü ekonomi, Rekabetçi üretim ve verimlilik, Nitelikli insan ve güçlü toplum, nihai olarak daha fazla değer üreten, daha adil paylaşan, daha güçlü ve müreffeh Türkiye vizyonunun gerçekleştirilmesine katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Yukarıda sayılan ulusal amaçlardan hareketle bu projenin genel amacı bitkisel ve hayvansal üretimin ve bunlara dayalı sanayinin , geliştirilerek, ürünlerin paketlenmesi, işlenmesi, muhafaza edilmesi, rekabet edebilirliğini artırıcı nitelikte uygun ve kaliteli ham maddenin temini için tarım-sanayi entegrasyonunun geliştirilmesini sağlamak, tarımsal katma değeri artırarak ülke ekonomisine katkıda bulunmak ve bununla beraber ülkemizin ve sanayimizin hammadde ihtiyacını yeteri miktarda kesintisiz ve sağlıklı olarak sağlayarak, stratejik bir öneme haiz hayvancılıkta , 2023 yılı milli hedefleri gerçekleştirmektir.