Stratejik Planlama, Akreditasyon Sistemi Entegrasyonu Danışmanlık ve Eğitim Hizmeti Projesi

Stratejik Planlama, Akreditasyon Sistemi Entegrasyonu Danışmanlık ve Eğitim Hizmeti Projesi

Borsaların yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası platformlarda markalaşmasında öncü rol üstlenmektedir. Batman Ticaret Borsasının akreditasyon sisteminde devamlılığının sağlanması ve kurumsal kapasitesinin iyi yönetişim kurallarına yönetilebilmesi için 2023-2026 yılları için kurumsal stratejik plan ihtiyacı bulunmaktadır. Kurumsal Stratejik Plan üst ölçekli planlara uygun olarak Kalite Yönetim Sistemlerin entegre edilmesini içeren bir sistematikte kurgulanacaktır. Bu yeni sisteme Borsa üyelerinin entegre olması ve adaptasyonlarının sağlanması iyi bir kurumsal stratejik plan ve bu plana bağlı bir eylem planının hazırlanması ile mümkündür. Borsamızın yenilikçi bir bakıl açısıyla stratejik planının hazırlanması maksadıyla danışmanlık ve eğitim hizmetine ihtiyaç duymaktadır. TOBB, Borsa ve Borsa sistemlerinin iş dünyası nezdindeki saygınlığının artırılması, Borsalarda sunulan hizmet türlerinin genişletilmesi, hizmet kalitesinin iyileştirilmesi ve Türk Borsa Sisteminin Avrupa Borsa sistemlerine uyumunun sağlanması amacıyla Akreditasyon sistemini uygulamaya başlamıştır. TOBB tarafından standartları belirlenen Oda/ Borsaların ”Beş yıldızlı hizmet” verdiğini belgeleyen Akreditasyon Sistemini kullanan Batman Ticaret Borsası, ”Akredite Borsa” unvanına kavuşmuştur. Bu nedenle borsamız uygulanan akreditasyon süreçleri dahilindeki hizmetlerin sürekliliğini sağlamak adına ilgili husustaki danışmanlık ve eğitimleri ajansınızdan talep etmektedir. Bunun yanında TOBB tarafından Akredite olan Borsamızın seçim döneminde ve en az 4 yıllık olmak kaydıyla staratejik planının hazırlanması ve öz değerlendirme ve varsa eylem planları ile birlikte TOBB Akreditasyon Kurulu Sekreterliğine gönderilmesi gerekmektedir. Bu nedenle 2023-2026 stratejik planın hazırlanması ve başvuru formunda belirtilen konularda hazırlıkların yapılması konusunda ihtiyaç duyulan eğitimleri verecek personelimiz bulunmamaktadır.

Proje sonucu Batman Ticaret Borsasına Stratejik Plan, Stratejik Plan Eğitimi, Yönetim Sistemi Eğitimi, akreditasyon sisyemi ile Personellerin ve Stratejik Planlama Ekibi ile Akreditasyon Kuruluna katılan Üst Yönetimin gerekli eğitimleri almış, kurumsal ve yetkinlik kazanmış olması ve yönetişim kuralları işleyen bir kurum haline dönüştürülecektir. Bu kapsamda hem çalışanların, hem de yönetimin kurumsal kapasitesi arttırılmış olacaktır. Üye odaklı çalışma sisteminin benimsenmesi ile üyeler, paydaşlar ve TOBB açısından prestiji artan Batman Ticaret Borsasının üyelerini ve Batmanı temsil etme konusunda da önemi artacaktır. Bunun yanında Batman Ticaret Borsası’nın TOBB Akreditasyon sisteminde devamlılığının sağlanması ile Borsa çalışan ve yöneticilerinin Avrupa standartlarında çalışması sağlanacaktır. Bu örnek diğer kurumların akreditasyon sistemleri ile çalışmaları için bir örnek teşkil edecektir.