AİDAT VE TESCİL ÜCRETLERİNİN YAPILANDIRILMASI İLE İLGİLİ 7440 SAYILI KANUN HAKKINDA DUYURU

Sayın Üyemiz,

7440 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun” ile üyelerimizin 31.12.2022 tarihinden (bu tarih dahil) önce Borsamıza olan, yıllık aidat ve tescil ücretlerini yapılandırma imkanı getirilmiştir.

Buna göre, 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla ödenmesi gerektiği halde ödenmemiş aidat borcu bulunan üyelerimizin kanunun tanıdığı bu haktan yararlanabilmeleri için; aidat asıllarının ödenmemiş kısmının birinci taksitini 30 Haziran 2023 tarihine kadar ödedikleri takdirde, kalan ödemelerini aylık dönemler halinde azami 9 eşit taksitte ödeyebilecekler ve bu borçlarına gecikme zammı tahakkuku yapılmayacaktır.

Ayrıca, Kanun’un yayımı tarihi itibarıyla üyelerin oda ve borsalara kısmen veya tamamen ödemiş olduğu aidat asıllarına isabet eden ve ödenmemiş olan faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacakların tahsilinden vazgeçilir.

Üyelerimizin kanunun tanıdığı bu haktan yararlanabilmeleri için, 31 Mayıs 2023 tarihine kadar ekte yer alan Yapılandırma Dilekçesini doldurarak Borsamıza şahsen başvuru yapmaları gerekmektedir.

Bilgilerinize sunarız,

Saygılarımızla

Batman Ticaret Borsası